> over ons > beleidsplan

beleidsplan 2015-2019

Beleidsplan Doopsgezinde Gemeente Texel 2015-2019

( In juli 2000 is het eerste beleidsplan ontwikkeld. Dit beleidsplan dient na 5 jaar opnieuw te worden vastgesteld door de kerkenraad. )

 De Doopsgezinde Gemeente Texel bestaat, ultimo 2014, uit 127 leden, 50 belangstellenden, 8 zondagsschoolkinderen en 12 jeugd/jongeren.

 Onze gemeente is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit  (ADS). Ook zijn wij aangesloten bij de Noordhollandse Doopsgezinde Sociëteit ( NHDS) en bij de Ring Noord Holland Noord.

 In 2004 zijn we toegetreden tot de Stichting Kerken en Minima Texel. Reeds jaren maken we deel uit van de raad van Kerken Texel, de Raad voor het Zomerwerk en de Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel.

 

In onze gemeente zijn actief:

 • 2  zusterkringen
 • broederkring
 • zondagsschool
 • jeugdclub
 • ledencommissie
 • bijbelleesgroep
 • diverse cursussen door de voorganger georganiseerd, zoals Rembrandtkring, Studio, Dopers zaaigoed
 • de Gollards in het verzorgingshuis De Gollards
 • bezoekcommissie
 • bloemengroetcommissie
 • ledencommissie

 

Voornoemde groepen komen regelmatig bij elkaar.

 

Maandelijks  komt het Tessels Kerkblad uit, waarin mededelingen en verslagen vanuit onze gemeente staan.. De bezoekcommissie gaat regelmatig bij leden en belangstellenden op bezoek.

Op zondag en op bijzondere dagen worden kerkdiensten gehouden met na afloop meestal koffiedrinken.

 

Velen zijn betrokken bij onze gemeente, maar toch ………..

 • waarom is in de afgelopen decennia het ledental van onze gemeente teruggelopen ?
 • weet ‘de buitenwereld’ wel wat wij voorstaan, of zijn wij een groep mensen naar binnen gekeerd ?
 • spreekt het Christelijk geloof niet meer aan ?

 

Op deze vragen en misschien nog wel meer vragen zijn antwoorden te vinden die verklaren ‘waarom‘ .

Deze antwoorden kunnen ons iets leren, maar kunnen ook tot berusting leiden.

 

Als wij berusten, dan is het maken van een beleidsplan niet nodig. Wij vinden dan steun en betrokkenheid bij de huidige leden van de gemeente. Maar wij dienen te bedenken dat onze gemeente dan langzaam maar zeker weg zakt.

 

Er zullen mensen zijn die zeggen: “Je kunt wel een plan opzetten, maar het helpt niet. Je roeit tegen de stroom in. Mensen voelen zich niet meer betrokken bij het geloof”.

 

Dit is een te gemakkelijke conclusie. Het geloof geeft, maar je moet er wel wat voor doen. Vandaar, dat de kerkenraad het belangrijk vindt om tot een hernieuwd beleidsplan te komen.

 

 

 

 

Beleidsplan

Waar staan we voor:

In artikel 2 van ons reglement staat: krachtens de roeping door God een gemeenschap van mensen zijn die, geïnspireerd door het evangelie vanJezus Christus, God wil dienen.

 

Wat willen we zijn:

Een enthousiaste, levende, open, uitstralende en aantrekkelijke gemeente.

 

Beleidspunten:

 • pastoraat
 • vorming
 • toerusting
 • diaconaat
 • evangelisatie
 • zending
 • liturgie
 • kerkdiensten

 

Hoe dit te bereiken:

 

1.Naar buiten treden als gemeente

 Uitstralen, zending en P.R.

 Maak mensen enthousiast en wek bij anderen nieuwsgierigheid.

Tracht degenen die passief zijn erbij te betrekken

2. Opkomen voor mensen in de knel. Dit kan zowel sociaal, geestelijk als financieel zijn, binnen de gemeente, maar ook daarbuiten.

3. Open staan voor hen die beschutting zoeken. Uitstralen dat wij gastvrij zijn,     laagdrempelig en betrokken.

4. Werken aan toerusting voor allen. Voor iedere leeftijd open staan en mogelijkheden bieden.

5. Afleggen van bezoeken

6. Gericht werken aan de oecumene

7. Het aantal leden uitbreiden. Gericht benaderen van mensen die een bepaalde band hebben met de gemeente. Ook mensen benaderen die nauwelijks nog een band hebben met de gemeente.

Artikel 3a van ons reglement ten uitvoer brengen.

8. Werken aan de eigen organisatie.

9. Activiteiten organiseren voor allen. Dit moet heel divers zijn.

10. Vieren, leren, dienen, getuigen en bemoedigen.

 

Deze punten worden nader uitgewerkt in een werkplan. Veel punten worden reeds gedaan. Verdieping en verbreding is het uitgangspunt. Wij mogen niet berusten in een dalend ledental, activiteiten dienen prioriteit te hebben.

                                  

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl