> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Data
Voor op de kalender of in de agenda volgen hier enkele data. Alles met de restrictie dat het moet kunnen in coronatijd.
Ledenvergadering: donderdag 19 november, aanvang 14.30 uur 
Adventmiddag federatie: dinsdagmiddag 22 december, aanvang 14.30 uur
Paasmaaltijd / paasmiddag dinsdag 30 maart. Mocht de maaltijd niet lukken i.v.m. corona dan wordt het een paasmiddag op dezelfde dag.

 

Corona
Er mogen op moment van schrijven van de kopij maximaal 30 personen aanwezig zijn bij de diensten, de voorganger en organist en koster niet meegerekend. Er mag niet worden gezongen.
Er worden dit jaar geen kronen gepoetst in aanloop naar de adventzondagen.
Het kinderkerstfeest kan niet plaats vinden. 
Ook is er dit jaar geen maaltijd voorafgaand aan de najaarsledenvergadering.

Verkiezing leden kerkenraad
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan de dienst worden de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 6 december.  Aftredend en herkiesbaar zijn zr. Nel Bakker-Halfweeg en br. Frans Visman. De kerkenraad stelt voor als kandidaten voor de kerkenraad  zr. Nel Bakker-Halfweeg en br. Frans Visman. Ook kunnen er leden als kandidaat worden voorgedragen  via een aanbevelingslijst, die moet zijn voorzien van tenminste 10 namen met handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november worden ingeleverd bij de secretaris van de kerkenraad (art. 13.3)

Najaarsledenvergadering
Op donderdagmiddag 19 november, aanvang 14.30 uur, zal de najaarsledenvergadering worden gehouden, indien dit mogelijk is vanwege coronamaatregelen. De voorjaarsvergadering kon geen doorgang vinden. De verslagen die toen op de agenda stonden, zullen nu aan de orde komen. Verder kunnen de leden stemmen over de voorgestelde wijzigingen van het reglement van 2010.

Reglementcommissie

Iedere 10 jaar moet ons reglement herzien worden door de kerkenraad, uitgebreid met 4 andere leden, deze keer: Tine Vlas, Liesbeth Roeper, Fer Gieles en Joop Moerbeek. Het laatste reglement is van 2010. Tijdens de ledenvergadering op donderdagmiddag 19 november kunnen de dan aanwezige leden zich uitspreken over de wijzigingen die worden voorgesteld. U ontvangt een lijst(je) met  voorgestelde wijzigingen bij uw uitnodiging voor de ledenvergadering.

Onderhoud
De zachtboardplafonds die nog in ons gebouw aanwezig waren, zijn i.v.m. de brandveiligheid, verwijderd. Tevens wordt klein onderhoud uitgevoerd aan de elektrische leidingen. Er wordt geschilderd en behangen. Kortom een kleine opknapbeurt. Op de foto’s op onze website kunt u beelden zien van het onderhoud, gemaakt door Johan Plaatsman.

 

Doopsgezinde kerk in Oosterend 
De Doopsgezinde kerk in Oosterend is sinds 1982, toen de kerk met hulp van Monumentenwacht was gerestaureerd, beheerd door de Stichting tot Beheer van de Doopsgezinde Kerk te Oosterend Texel. Het bestuur bestond uit 3 afgevaardigden namens de Doopsgezinde Gemeente Texel en 3 afgevaardigden namens de Dorpscommissie van Oosterend. Eind september is het beheer overgenomen door vertegenwoordigers van de Stichting Hollandse Vermaning. Die Stichting probeert door clustering van meerdere Vermaningen in Noord- en Zuid- Holland betere subsidiemogelijkheden te krijgen bij restauratie en onderhoud van de panden. George Jimmink (sinds 1982) en Frans Visman (sinds 1986) waren de langst zittende bestuursleden van de Stichting tot Beheer. Zij werden in het zonnetje gezet tijdens een kerkdienst in oktober. 

 

Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis (5) door Maarten ’t Hart
Den Burg, lokatie Burgwal (b)
Het is vreemd te moeten wennen aan het feit dat er geen Waterlandse Vermaning aan de Burgwal bestaan heeft. Na correspondentie met Kl&Kl en bezinking van de feiten, moet ik hen gelijk geven. De bewijzen. de verkoop in 1778 van de voormalige en weer herstelde Vlaams-Waterlandse Vermaning of Jan Wilkes-volk is aan Pieter Gerritsz en Jan Gerritsz Bakker. Het Jan Wilkes-volk was ontstaan nadat een aantal ontevreden leden na het ontstaan van de Doopsgezinde gemeente Burg-Waal-Oosterendin 1772, een eigen gemeente in 1775 begonnen met de aankoop van de juist afgedankte lokatie Elemert naast Winnubst. Op de eerste kadasterkaart van 1828 (uitgave Langeveld & De Rooij) staat onder nr. 61 deze lokatie als pakhuis van nazaten Pieter en Dirk Bakker, terwijl de tot nu toe gedachte lokatie was Burgwal 17, in 1828 van J. Bakker Jzn. Hoe is nu de vergissing waarschijnlijk ontstaan bij G. v.d Kooi en W. Keijser in hun boekje over de Doopsgezinden op Texel (1996)? Door twee begrippen voor één gebouw. Eerst de aanduiding.  Aan de Burgwal was in de 18e eeuw een ruimer begrip dan nu, namelijk huidige Burgwal én Parkstraat. De predikschuur op de Elemert lag dus ook aan de Burgwal. En de hele Burgwal behoorde met de huidige Binnenburg weer tot de Binnenburg, dit is alles binnen de gracht! In de personele quotatie van 1742 staat genoemd onder Binneburg: Lammert Danielsz (Koos) 5 personen, de Mennoniete Doopsgesinde huijscamer en preekhuijs en 2 camers daar annex. Leraar Koos woonde dus in het voorgedeelte van de Vlaamse Vermaning. Tweede begripsverwarring: in 1672 wist iedereen nog exact wat de Waterlandse en wat de Vlaamse Vermaning was. Maar ten tijde van het beschrijven van de geschiedenis door Maarten Zuidewind, waren de verschillen niet duidelijk meer. Zuidewind heeft het over de Vlamingen van Den Hoorn, het waren echter Waterlanders. Zelf zegt Zuidewind erover: Of nu de preekhuijsen aen Den Burg, Waal en Oosterend tot de Vlamingen of Waterlanders hoorden, is mij onbekent. N.B. deze diaken wist de oorsprong van zijn Vlaams-Waterlandse Vermaning niet!!  Als we het geschrift van Zuidewind goed lezen, staat er ook geen Waterlandse Vermaning voor Den Burg genoemd. Hij schrijft: Dog aen de Dorpen De Waal, Burg en Hoorn 2 besondere vergaderplaatsen (dus geen drie in Den Burg, maar twee, de Vlaamse op de Elemert naast Winnubst en de Friese aan de Kogerstraat) of Kerken, een Vriese en een Vlaamse of Waterlantse, dog dat van de Vriesen aen Den Hoorn sal ontrent 72 jaren geleden sijn, dat daar niet gepreekt is (dus 1672). Ook dit laatste klopt niet. Daarover later.
Nog enige verduidelijkingen ten aanzien van het feit dat men in de 17e wel en in de 18e eeuw niet meer weet welke richting een Vermaning was toegedaan: Cornelis Sijmonsz uit de banne van Oosterend vermaakt op 28 maart 1640 de armen van de Mennonijten gemeente die men heet de Vlamingen een somma van hondert karolus gulden.
Bijna een eeuw later: 11 juli 1734 Adraen Koger heeft verkocht aan de diaconen ofte opsienders van de Waterlandse Mennonite gemeente aan Den Burg (In 1734 weet men dus niet meer dat dit van oorsprong een Vlaamse gemeente was) op Texel een stuck land leggende in het Nieuwland benoorden Den Burg. Op 22 juni 1745 wordt land verkocht aan de diaconen van de Mennonite kerk agter de Wal  en op 27 juni 1749 verkoopt Maarten Zuidewind land aan zijn eigen Vlaamsche Mennoniete Gemeente aan Den Burg.
Wordt vervolgd.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl