> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Ondanks corona
Vanaf de Paasdienst is onze vermaning weer beperkt open voor bezoek aan de diensten. Er mogen maximaal 30 zusters en broeders aanwezig zijn en dan nog de voorganger, de organist en de koster. Natuurlijk blijven de diensten te volgen via ‘Kerkdienst gemist’ op de computer of laptop. In de kerk is het corona-protocol van kracht, zie www.dgtexel.doopsgezind.nl. Belangrijk: 1½ meter afstand houden, ook bij het koffie drinken na afloop en niet zingen / neuriën. Voor Pasen ontvingen alle leden van de zusterkring een klein potje met witte druifjes. Dat werd erg gewaardeerd. Op de Goede Vrijdag ontvingen alle leden een bos tulpen met een speciale ‘Bloemen houden van mensen’ coronakrant. Leuk om te lezen van welke bloemen de zusters en broeders die daarnaar gevraagd waren, houden en waarom. Inmiddels is de eerste oudere zusterkring en ook de zusterkring van de woensdagmiddag al weer geweest in de kerk, op voldoende afstand. 

 

Zuster- en broederkring
Als afsluiting van het seizoen is er op donderdag 6 mei een bijeenkomst in de kerk, in plaats van de jaarlijkse fietstocht, voor alle zusters en broeders van onze gemeente. Aanvang 20.00 uur. Hans Marseille zal een inbreng hebben wat het programma betreft. Verder is het de bedoeling samen gezellig af te sluiten.

 

Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis (12 en slot) door Maarten ’t Hart 

Den Hoorn Friese Vermaning, lokatie onbekend
Maarten Zuidewind geeft in 1744 aan dat zowel Den Burg, De Waal als Den Hoorn twee Vermaningen bezitten. Den Hoorn een Friese en een Vlaamse (moet zijn Waterlandse).  De Friese in Den Hoorn zou bij het samengaan van Waterlanders en Vlamingen omstreeks 1672, zijn gesloten. Die sluiting moet echter al geschied zijn vóór 20 september 1632.
Op die dag geven het echtpaar Jan Burgersz en Alijt Pietersdr van Den Hoorn hun zelfstandigheid op. Zij verklaren ten aensiene van haren soberen staet ende conditie in hunne oude dagen, met Jacob Gerbrantsz ende Cornelis Pelgrumsz (al genoemd bij deel 3, de Friese Vermaning aan de Kogerstraat!) als opsienders haerder mennoniste gemeente, genaemt de Vriesen, overeengecomen te zijn dat de voorzegde gemeente hen van alle behoorlicke lijffsnootdruften ende behouften zullen versien hun leven langh gedurende. Hieruit blijkt dat zij lid zijn van de Friese gemeente van Den Burg, met andere woorden: er is geen Friese gemeente meer op dat tijdstip in Den Hoorn. 

De Koog, lokatie Kaapstraat
De Kleine Vermaning (1955 - 1966)
Op de hoek van de Kaapstraat en de Ruijslaan werd op 18 december 1955 het nieuw gebouwde kerkje 'De Kleine Vermaning' in gebruik genomen, dit met het oog op het opkomende toerisme. Voor zover na te gaan in de Texelse Courant, was de laatste dienst op 28 augustus 1966. Nog enkele jaren werden er Duitstalige diensten gehouden, voordat het kerkje in juni 1971 aan een particulier werd verkocht. Er werd een verdieping opgezet en de 'Kleine Vermaning' is nu als woonhuis in gebruik. De placquette met vermelding van stichting, met predikanten en kerkenraadsleden bevindt zich buiten tussen onze Vermaning en de koffiekamer.


Bericht van de ADS
Gemeenteberaad – 12 juni 2021
Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Op die manier bieden we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid deel te nemen en zijn we niet gebonden aan een maximum aantal deelnemers.


  • Wat houdt een online Gemeenteberaad in?
    Op zaterdag 12 juni kan iedereen die zich heeft aangemeld inloggen op een online videoverbinding (waarschijnlijk Zoom). Vanuit huis kan vervolgens het programma gevolgd worden. Er worden inspirerende presentaties gehouden, waarna de deelnemers in (digitale) groepen met elkaar in gesprek gaan. Er zullen op voorhand duidelijke technische instructies gegeven worden.

  • Thema Gemeenteberaad
    Het online Gemeenteberaad zal in het teken staan van het komende jaarthema ‘Nieuw Doopsgezind Peil’ dat vanuit verschillende invalshoeken belicht zal worden. Het zal een middag worden waarop doopsgezinden vanuit het hele land geïnspireerd worden en verdieping van hun geloofsleven kunnen ervaren. En ook al kunnen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten, toch hopen we op die manier, evenals vorig jaar, onze verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen. 
    Doet u ook mee op zaterdag 12 juni? Komende tijd volgt verdere informatie over het programma en de wijze van aanmelden. 

AKC-kampen
Deze zomer zijn er vier weken lang kampen op Texel van de AKC (Algemene Kampcommissie). Vorig jaar bestond de AKC 100 jaar. Jammer genoeg kon daar door de corona niet veel aandacht aan worden geschonken. Er ging vorig jaar ook maar een enkel kamp door voor de jongste leeftijdsgroep 9 t/m 11 jaar.
Dit jaar zijn er van de week van 24 juli t/m de week van 14 augustus vier kampen op Texel voor vier verschillende leeftijdsgroepen van 9 t/m 16 jaar. De groepen verblijven in het ons welbekende Bloem en Bos aan het Gerritslanderdijkje.  De kinderen / jongeren gaan elke dag naar het strand voor zwemmen, brandingsurfen op surfboards, spellen, speurtochten e.d.  Al veel Texelse jongeren van onze zondagsschool en jeugdclub hebben in het verleden aan dergelijke kampen meegedaan, vooral in Giethoorn. Ook als leiding. Misschien bent u zelf vroeger wel mee geweest, of uw kinderen of kleinkinderen. Dat zal dan heel veel enthousiaste verhalen hebben opgeleverd en veel nieuwe vriendschappen.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl